علاقمندان به خرید بیزینس در کانادا، با خرید ۱۰۰% یا حداقل ۵۱% سهام یک بیزینس، واجدشرایط اقدام برای دریافت ویزای کار شوند. لازم به ذکر است که صاحب بیزینسی که اجازه کار از دولت کانادا گرفته است بواسطه تجربه کاری خود نمی تواند درخواست اقامت دائم از طریق برنامه های تجربه کانادایی یا کبکی را بدهد.