این برنامه به افراد خوداشتغال این امکان را می دهد تا به کانادا مهاجرت نمایند و اقامت دائم این کشور را به دست آورند.